Regler & Villkor

1. Generell information

Version: 03-2018

Last update: 27.07.2018

1.1. Definition

PlayCherry Limited är ett bolag registrerat enligt lagstiftningen i Malta; registrering C43059, licensierat av MGA under följande licens: MGA/B2C/220/2012;

Registrerat konto: 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta

Termen “Företaget” skall betyda och hänvisa till PlayCherry Limited;

Malta Gaming Authority (MGA) kommer i detta dokument refereras till som “Myndigheten”; Termen “Avtalet” skall avse reglerna och en uppförandekod som finns i dessa Villkor;

Termen “Gaming” skall ha samma innebörd som det som i Legal Notice 176 av 2004 och skall avse sådana avtal, system eller arrangemang mellan oss och någon annan part för att spela tillsammans på ett hasardspel där ett pris eller belöning som består av pengar eller något annat objekt av värde, värde, fördel, eller en möjlighet ges eller kan vinnas och tillfaller vinnaren under bestämda villkor som fastställts i syfte att spelet;

Spelaren skall betyda en person som är över arton (18) år och som deltar i online gaming enligt definitionen ovan;

Spelarens konto skall menas som förs av Företaget, vilken post skall vara alltid tillgängliga till spelaren, som visar spelarens kredit mot sådan tillståndshavare, med hänsyn tagen till alla placerade satsningar och alla vinster vunna av en sådan spelare och alla andra betal-eller krediter kan tillåtas av dessa föreskrifter och som godkänts av myndigheten.

Alla hänvisning till spelen i detta avtal skall referera till Casino och även andra spel som kan i framtiden komma att bli tillgängliga på webbplatsen. Företaget förbehåller sig rätten att lägga till och ta bort spel från hemsidan efter eget bevåg.

Ord som anger singular skall inkludera plural och tvärtom;

Ord som betecknar något kön skall omfatta alla kön;

Bestämmelser rubriker är för enkelhetens skull och ska inte påverka konstruktionen eller tolkningen av detta avtal.

1.2. Förord

Detta avtal har upprättats på engelska och kan översättas till något annat språk än engelska, förutsatt att alla versioner återspeglar samma principer. Vid eventuella avvikelser i tolkning den engelska texten skall i varje fall råda.

Detta avtal ersätter alla tidigare åtaganden och överenskommelser som ingåtts mellan parterna (vare sig uttrycklig eller underförstådd) och representerar hela avtalet mellan dem i förhållande till detta ämne.

I händelse av att något av de villkor eller bestämmelser i detta avtal skall fastställas av någon behörig myndighet som ogiltig, olaglig eller ej verkställbar i någon utsträckning, till exempel, villkor eller bestämmelse skall i så måtto avskiljas från de övriga villkoren , villkor och bestämmelser som skall fortsätta att gälla i den utsträckning som lagen tillåter. Företaget åtar sig härmed att försöka ersätta en ogiltig eller ogenomförbar skall förses med en giltig eller verkställbar bestämmelse som ger den största möjliga utsträckning de ekonomiska, juridiska och kommersiella mål ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen.

Eventuella ändringar av avtalet kommer att anmälas till spelaren i förväg. Om spelaren godtar dessa ändringar skall spelaren klicka på “Acceptera”. Spelaren skall ha rätt att vägra att acceptera ändringarna och i så fall måste meddela Företaget via e-post [email protected], i vilket fall sitt konto skall stängas i enlighet med villkoren i detta avtal.

1.3. Tillämplig lagstiftning

Detta avtal regleras av lagarna i Malta.

Företaget är licensierat och reglerat på Malta av Malta Gaming Authority. MGA är tillsynsmyndighet för alla former av spel på Malta. En spelare har rätt att föra olösta tvister till MGA via [email protected] För ytterligare information om MGA, vänligen gå till www.mga.org.mt.

1.4. Förändringar i spelreglerna och Villkor

Ändringar i villkoren kommer att meddelas till spelare i förväg, som måste godkänna förändringarna för att behålla sitt konto.

1.5. Varaktighet

Detta avtal gäller tills vidare.

 

2. Bonusvillkor

2.1. Villkor

Företaget förbehåller sig rätten att avsluta och / eller ändra bonusar och kampanjer när som helst.

Företaget förbehåller sig rätten att undanhålla och ta bort eventuella bonusar som tilldelas en spelare om sådana bonusar inte har använts inom 3 månader från den dag då de mottogs.

Alla bonusar som utfärdas av Företaget kan endast användas för att spela med och får inte överlåtas eller betalas ut såvida de angivna kraven inom bonus kampanjen är uppfyllda.

Spelaren är medveten om och förstår att särskilda villkor finns när det gäller kampanjer, bonusar och specialerbjudanden, och är i tillägg till detta avtal. Dessa villkor beskrivs i de relevanta erbjudandet.

Alla bonusar har ett utgångsdatum. Om bonusen kraven inte uppfylls innan utgångsdatumet förbehåller sig företaget rätten att avbryta eller debitera bonuskrediter från kontot.

Företaget förbehåller sig rätten att annullera / ändra / stoppa marknadsföringen av kampanjer när som helst utan förvarning.

Spelaren kan få bonus från företaget om det accepterar att delta i en bonus befordran. Bonusen beviljas samtidigt med de riktiga pengarna som användes som kvalifikation för bonuspengarna och kommer att markeras som giltig för spel i fråga om den aktuella bonus. Denna balans kan endast användas på produkter och spel som beskrivs i sidan om bonus detaljer.

Spelaren har rätt att avbryta ett bonuserbjudande från hans / hennes konto. I detta fall kommer alla vinster som genereras av bonuspengar kommer också att avbrytas.

Flera deltagare i samma bonus kampanj från samma enhet / hushåll / IP-adress är inte tillåtna. I fall det kan konstateras att det förekommer missbruk av bonus eller andra kampanjer, kommer bonusen / befordran förverkas och alla medel på spelarens konto kommer att frysas. Vidare kan spelarkontot komma att stängas av Företaget efter eget gottfinnande.

Kampanjkoder som delas ut av Företaget utlöser en bonus befordran till spelarenkontot där kupongen används.

Företaget förbehåller sig rätten att ta bort bonuspengar och VIP-poäng från spelarens konto om spelaren inte har loggat in på hans / hennes spelkonto under de senaste sex månaderna.

Företaget förbehåller sig rätten att dra tillbaka Bonus och de resulterande vinster om något villkor i erbjudandet eller befordran har överträtts, vidare kan detta också innehålla andra medel i spelarens konto som kommer att kompensera för eventuella förluster som Företaget på grund av brott mot dessa villkor.

Omsättningskravet för bonus gäller inte för alla spel. För att se vilka spel som inte är inkludera i bonusomsättning vänligen se FAQ.

Om villkoren ovan har översatts till flera språk så ska dessa återspeglar samma principer, men i fall av eventuella avvikelser mellan de olika språkversionerna skall den engelska versionen gälla.

 

3. Exceptionella omständigheter

3.1. Systemfel och misslyckanden

En spelare måste informera Företaget så snart han eller hon får kännedom om något fel med avseende för spelarna eller några beräkningar med avseende av någon placerat satsningen eller någon konvertering av valuta.

I händelse av systemfel eller spel-fel (en avvikelse från den normala funktionen av spelets logik oavsett anledning) som resulterar i ett fel i någon odds beräkning,beräkningar, avgifter, bonus eller utbetalning, eller någon konvertering av valuta som är tillämpligt, ("System Error"), kommer Företaget sträva efter att placera alla parter som direkt påverkas av sådana systemfel i det läge de var i innan systemet felet uppstod.

Företaget förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla spel som var föremål för ett sådant systemfel och att ta några pengar från kontot om de relevanta insatserna. Under alla omständigheter innebär att Företaget (efter eget gottfinnande) bestämmer ett systemfel har använts för att få en orättvis fördel, förbehåller Företaget rätten att överväga denna verksamhet att vara föremål förverkande och stängning av konto enligt dessa villkor.

3.2. Felslagna och avbrutna spel

Företaget ansvarar inte för eventuella driftstopp och störningar server, släpar eller några tekniska eller politiska störningar på spelet. Återbetalning kan ges endast efter bedömning av ledningen.

Företaget skall acceptera något ansvar för eventuella skador eller förluster som anses eller påstås ha uppstått ur eller i samband med webbplatsen eller dess innehåll, inklusive, utan begränsning, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förvanskning av data, kommunikation eller linjer misslyckande, en persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller eventuella fel eller brister i innehåll.

I händelse av ett kasino systemfel alla satsningar är ogiltiga. Om denna situation gäller förbehåller Företaget rätten att avsluta händelser och / eller spel.

I händelse ett spel har startats, men avbrutits på grund av ett fel i systemet skall Företaget återbetala beloppet som satsats i spelet till spelaren genom att betala den till spelarkonto eller, om kontot inte längre existerar, genom att betala den till betalaren på ett godkänt sätt, och om spelaren har en upplupen kredit vid tidpunkten för spelet missfall, kredit till Spelarens konto det monetära värdet av krediten eller, om kontot inte längre existerar, betala det till spelaren på ett godkänt sätt.

3.3. Andra begränsningar av ansvar

Företaget ansvarar inte för:

 • Stöd till program eller tillbehör, bilagor, maskiner, system eller andra objekt,
 • Rättelse av förlorade eller korrupta data eller program som följer av någon anledning;
 • Diagnos och / eller rättelse av eventuella fel eller faktiska fel,
 • Korrigeringar eller data fördärv som orsakas av tredje parts programvara eller programvara skriven av spelaren, dess agenter eller underleverantörer.

Företaget ger ingen garanti för lämpligheten eller kvaliteten på de varor eller tjänster, och spelaren erkänner att han har ensam ansvaret för valet av dem. Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal, alla villkor, representationer och garantier (uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt) undantas i den utsträckning som lagen tillåter, inklusive utan begränsning underförstådda garantier eller villkor i fråga om kvalitet eller lämplighet för ändamålet.

Företaget skall inte vara ansvarig för följande förluster eller skador, oavsett hur och även om förutsebara:

 • Ekonomisk förlust, som omfattar bland annat utebliven vinst, förlust vid användning av vinster, affärsmöjligheter, intäkter, god vilja eller förväntade besparingar;
 • Förlust av, skador på eller kostnaden för ersättning, återvinning eller rekonstruktion av Spelarens eller tredje parts dokument, band, skivor, information eller andra uppgifter om alla typer av media;
 • Special, indirekta skador eller följdskador;
 • Förlust till följd av att ersättningskrav har riktats mot spelaren genom en tredje part;
 • Förlust eller skada till följd av spelarens underlåtenhet att uppfylla sina förpliktelser eller något material under
 • Kontroll av spelaren eller en tredje part;
 • Förlust eller skador till följd av Företaget i enlighet med instruktioner från den spelaren, agenter eller tredje part anlitas av spelaren.

Varken Företaget eller spelaren skall vara ansvarig för förlust eller skada orsakad av försening eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal så sådana förseningar eller misslyckanden beror på någon orsak utanför parternas kontroll, i förekommande fall kan vara, inklusive ( utan begränsning) laga hinder, krig eller krigsliknande verksamhet, civil oordning, uppror eller upplopp, brand, storm, översvämning, explosioner, jordbävningar, epidemier eller karantän begränsningar, sabotage, statliga störningar, prioriteringar eller förordningar som påverkar material eller anläggningar, domstolsbeslut, restriktioner till följd av beslut eller uppfattning av någon statligt organ eller liknande, strejker faktiska eller hotade, arbetskraft problem orsakar upphörande, nedgång eller avbrott i arbetet, oförmåga att få nödvändig statlig eller reglerande myndighet godkännande, försenade eller inställda av någon kommersiell trafik eller någon anledning att i den mån det är bortom parternas rimliga kontroll.

Varje spelare är personligen ansvarig för att åtfölja all tillämplig lokal lagstiftning och regler som anges av nationella eller lokala myndigheter från tid till annan. Företaget tar inte emot spel från spelare med hemvist i USA eller spelare som sätter in med hjälp av en amerikansk bank anslutning.

 

4. Spelarregistrering och avregistrerings-process

4.1. Kontoregistrering

Det är spelarens ansvar att förstå lagarna i den jurisdiktion där spelaren är bosatt avseende samtliga frågor som är relaterade till spelandet vid Företaget. Spelaren använder siten på eget initiativ och är ensamt ansvarig för efterlevnaden av de lokala lagar/bestämmelser i den mån sådana är tillämpliga. Företaget ansvarar inte för att materialet på siten eller Företaget tjänster är tillämpliga, tillgängliga eller tillåtna inom spelarens jurisdiktion. Företaget tillhandahåller inte rättslig rådgivning angående detta och Företaget åtar sig inget ansvar för individer som bryter mot någon lag eller förordning vid kontakter med Företaget, oavsett på vilket sätt det sker.

För att öppna ett spelarkonto med Företaget behöver spelaren personligen fylla i formuläret online och förse Företaget med följande:

 • Fullständigt namn;
 • Smeknamn;
 • Adress;
 • Stad;
 • Postnummer;
 • Land;
 • Kontakt e-post;
 • Telefonnummer;
 • Födelsedatum - bekräfta att spelaren är över 18 år.

Spelaren måste hålla kontouppgifterna uppdaterade och kan göra det genom att ändra "Min profil" under fliken "Mitt konto eller genom att skicka ett mail till [email protected] för hjälp.

Företaget accepterar inte registreringar och / eller inlåning och / eller spela från följande länder: Amerikanska Samoa, Australien, Bonaire, Frankrike, Franska Guyana, Franska Polynesien, Guadeloupe, Guam, Kanada, Martinique, Nya Kaledonien, Réunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (franskt), Saint Pierre och Miquelon, Östtimor, Ungern, USA, Wallis och Futuna, Italien, Spanien, Nederländerna, Danmark, Israel, Belgien, Thailand, Portugal, Polen, Turkiet, Österrike, Slovenien och Tjeckien.

Dessa detaljer skall endast träda i effekt då Spelaren accepterar dessa Användarvillkor. Spelaren förstår och accepterar att Spelaren ensam är ansvarig över sekretessen av Spelarens användarnamn och lösenord och skall förvara dessa uppgifter på ett sådant sätt att ingen utomstående kan få tillgång till dem.

Företaget tillåter endast två kontoregistreringar per hushåll och en spelare tillåts endast ha ett konto. Om Företaget uppmärksammar att ditt hushåll har mer än två konton, har Företaget rätt att låsa eller stänga ett eller alla av dessa konton efter eget gottfinnande. Om tre eller fler spelare delar samma hushåll, är det upp till spelarna att informera Företaget om detta.

4.2 Användarnamn och lösenord

Användarnamn och lösenord används i registrerings-proceduren. Vid registrering väljer spelaren ett användarnamn och ett lösenord (e-mailadressen som registreras blir spelarens användarnamn).

Dessa detaljer kommer endast i effekt förutsatt att detta avtal accepteras av spelaren. Spelaren accepterar att Spelaren själv är ansvarig för att hemlighålla denna information och ska förvara dem så att ingen utomstående person kan ta del av dem.

Spelaren är ansvarig över att omedelbart kontakta Kundsupport om det skulle finnas en risk för att Spelarens användarnamn eller lösenord har avslöjats eller hittats av en tredje part. Vänligen kontakta Företaget genom att skicka ett meddelande till [email protected], om du har några misstankar.

Företaget reserverar sig rätten att temporärt låsa kontot under sådana förhållanden. Spelaren har fortfarande fullt ansvar över allt spelande som sker på Spelarens användarnamn och lösenord tills det att Spelarens konto har stängts.

Företaget reserverar sig rätten att inaktivera en Spelares användarnamn och lösenord när som helst.

4.3. Stängande av konto

Spelaren kan stänga sitt konto genom att skicka en sådan förfråga till [email protected]. Kundsupport kommer sedan att finalisera stängandet av Spelarens konto. Spelaren kan öppna sitt konto igen genom att skicka en förfrågan till vår kundsupport.

Om en Spelare stänger Spelarens konto kommer hela återståendet av saldot, exklusive bonuspengar som eventuellt inte är tillgängliga för uttag, att skickas till det bankkonto där pengarna ursprungligen kom från.

Företaget skall lagra all Spelarens information i enlighet med maltesiska lagar och regler, inklusive Data Protection Act, Prevention of Money Laundry Act samt MGA-regler.

 

5. Insättningar

5.1. Handläggning och registrering av insättningar

Registrerade Spelare kan genomföra insättningar med VISA eller MasterCard, via banköverföring eller genom E-plånböcker så som Moneybookers eller Neteller. Minsta insättningsbeloppet är 10 sek. När insättningen har genomförts blir pengarna tillgängliga på Spelarens konto direkt efter godkännande. Banköverföringar kommer inte att krediteras innan pengarna nått vår bank. Företaget har inga avgifter på insättningar; dock kommer vi inte att hållas ansvariga för avgifter som görs av Spelarens bank vid online-köp. Information gällande insättningsbegränsingar och behandlingstider kan hittas vid transaktions- och FAQ-sidan. Spelaren kan begäras att förse Företaget med personliga dokument, såsom men inte begränsat till kopior av identifikationsdokument, räkningar, kreditkort, kontoutdrag etcetera.

Pengar som satts in av Spelaren skall tillgodoräknas separat. Företaget separerar insättningar från dess andra medel och håller Spelarens insättningar i ett separat bankkonto. Spelaren accepterar härmed att Företaget lagrar insättningarna tillsammans med andra Spelares medel och att delning är endast tillhandahålls av elektroniska räkningsmetoder. Godkännandet av Spelarens insättning skall föregås av att Spelaren godkänns i Företagets “Know Your Customer”-procedur som skall genomföras av alla Spelare som gör insättningar.

Spelare tillåts inte göra insättningar med medel som har erhållits genom olagliga handlingar. Spelare påminns även att alla transaktioner övervakas för att hitta irregulariteter och för att förhindra pengatvätt och bedrägeri. Företaget är skyldig för att rapportera misstänksamma aktiviteter till passande myndighet.

Företaget kommer inte att acceptera en insats från en spelare såvida det inte finns nog med pengar på Spelarens konto för att täcka insatsen. Företaget reserverar sig rätten att neka eller begränsa alla insatser.

Beroende på vald betalningsmetod är E-plånböcker och banköverföringar tillgängliga direkt efter mottagande, medan VISA eller MasterCard-betalningar endast godkänns efter att KYC-proceduren har genomförts.

Insättningar och uttag av medel till och från ditt spelarkonto, får endast göras med kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och enligt lag tillhör dig.

När medel på en Spelares konto används för att spela spel, kommer insättningar att spelas för först, sedan andra medel (såsom bonusar och free spins).

5.1.1. Generella villkor för användandet av E-kuponger som tillhandahålls av Epro solution

 • E-PRO är en betalningslösning som tillhandahålls av EMP Corp, ett Institut för elektroniska pengar bestående av E-pengar och E-plånböcker
 • E-PRO är en e-kupong som utfärdas av EMP Corp, och säljs av First Remit Limited (UK), ett pengahanteringsbolag som är registrerat hos ”Her Majesty's Revenue and Customs” med certifikatnummer 12679642 och är fullt licensierat av den brittiska ”Financial Conduct Authority” (FCA ) som en betalnings institution, med hänvisning till referens 622935
 • E-PRO e-kuponger som säljs av First Remit kommer att visas på ditt kontoutdrag som "Online Payment"
 • En E-kupong bestående av elektroniska pengar genereras vid ett ingripande av EMP Corp för att betala för de tjänster som erbjuds på företagets webbplats
 • Om betaltjänstleverantören är EMP Corp, kommer transaktionen att leda till skapandet och ett inköp av elektroniska pengar som ges ut av en e-pengar-utfärdare, som ska användas för att kreditera en e-plånbok

5.2. Ränta på insättningar

Spelaren skall inte behandla Företaget som en finansiell institution och är inte berättigad någon ränta på insättningar och kommer inte att betalas någon ränta på insättningar.

5.3. Spelarens tillgång till medel lagrade på Spelarens konto

Företaget skall genomföra en överföring från Spelarens konto där hela eller en del av Spelarens medel, med eventuella avgifter, avdrag, bankavgifter etcetera skickas till det bankkonto, kreditkort eller E-plånbok Spelaren senast registrerade på Företaget. Överföringar behandlas endast under arbetstimmar som förutbestäms av Företaget. Begäran för en överföring kan göras när som helst.

5.4. Inga lån och inga börs-/växlingsspekulationer

Medel på en Spelares konto kan inte användas som bas för att få någon slags kredit, inte heller tillåts de att användas för att spekulera i växlingskurser. Företaget reserverar sig rätten att återbetala medel till Spelare till den ursprungliga växlingskursen om Företaget har tillräckligt med anledning att tro att Spelarens transaktioner huvudsakligen har varit för att spekulera i växlingskurser eller av andra anledningar än att spela Spel.

 

6. Uttag

6.1. Uttagsprocedurer

Spelaren kan bli presenterad med en lista på nödvändiga dokument innan Spelaren kan begära ett uttag. Företaget strävar efter att alla uttag skall behandlas inom 72 timmar, med förutsättningen att alla begärda verifikationsdokument har mottagits. Företaget reserverar sig rätten att neka ett uttag och begära ytterligare dokument via E-post. Bonuspengar kommer inte att betalas ut från Spelarens konto. Alla uttag har möjligheten säkerhetskontrolleras slumpmässigt för att förhindra bedrägeri och pengatvätt.

Företaget reserverar sig rätten att fråga efter verifikationsdokument när som helst och vi kan låsa konton temporärt tills det att vi mottar efterfrågade dokument. Företaget har extra verifikationsprocedurer och spelare som har uttag som sammanlagt överstiger 2,330 Euro kommer att begäras att förse Företaget med personliga dokument såsom men inte begränsat till, kopior av identifikationsdokument, räkningar, kreditkort, kontoutdrag etcetera. En Spelares konto kan komma att stängas permanent eller ett uttag kan nekas om en spelare inte förser Företaget med de efterfrågade dokumenten eller om det kommer fram att spelaren försett oss med falsk eller missledande information.

Alla dokument som skickas till Företaget hålls hemliga och kommer att behandlas under General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679. Anledningen till att Företaget kräver dokument är för att garantera alla Spelares säkerhet samt för att förhindra pengatvätt.

Om Spelaren stänger Spelarens konto kommer alla medel, exklusive alla bonuspengar som inte är tillgängliga för uttag att skickas till det bankkonto där pengarna härstammar från.

Företaget strävar aktivt efter att förhindra pengatvätt. Uttag från en Spelares konto till spelaren kommer att göras till det konto från vilket den första transaktionen till Spelarens konto gjordes.

I tillfällen där återbetalning av tillgångar till det kontot insättningar tidigare kommer från inte är möjlig kommer uttag att bli gjorda till det konto som önskas efter vissa kontroller, inkluderat men inte begränsat till, due diligence-kontroller och kontroller som motverkar pengatvätt och bedrägerier.

Det är Spelarens ansvar att skriva in korrekta och tillräckliga bankdetaljer för att Företaget ska kunna genomföra transaktionen. Om informationen inte är korrekt eller är ogiltig kommer alla extra avgifter och kostnader att debiteras spelaren.

Minsta belopp för uttag är 200 kr. Vid betalningar till Kreditkort eller E-plånböcker tillkommer inga avgifter. Banktransaktioner kan variera och kommer att dras från det uttagna beloppet. Information angående gränser för uttag, insättningar, tidsprocess, kvalifikationer och avgifter finns under sektionen Betalningar & Bonusar när du loggar in på ditt konto.

Insättningar och uttag av medel till och från ditt spelarkonto, får endast göras med kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och enligt lag tillhör dig.

Företaget tvingas att framföra bevis på Spelarens identitet vid stora uttag och vid sådant fall kommer Företaget att kontakta Spelaren. Företaget kommer att behandla och skicka uttaget så fort tillfredsställande bevis har mottagits.

Varje Spelare är ensamt ansvarig för rapportering och betalande av skatt till den grad det krävs av gällande lag i bosättningslandet, om det behövs.

Uttagandet av medel som inte använts till satsande/spel är inte tillåtet.

 

7. Inaktiva / vilande och stängda konton

7.1. Spelarens möjlighet att suspendera Spelarens konto

Spelaren kan begära suspenderandet av Spelarens konto för en egenbestämd tid. Överdrivet användande av funktionen, bestämt av Företaget, kan enligt FöretagetS eget gottfinnande leda till avslutandet av spelarens konto när som helst. Spelaren kan sätta begränsningar/temporära suspenderingar av kontot när som helst genom att gå till Mitt Konto och Begränsningar (kräver att du är inloggad) och bestämma vilka slags begränsningar som skall sättas, exempelvis hur mycket han/hon kan spendera per vecka fram till och med ett framtida datum. När begränsningarna har sparats, kommer dessa inställningar att börja gälla direkt.

7.2. Spelarens möjlighet att låsa Spelarens konto

Spelaren kan begära att Spelarens konto låses när som helst. Företaget skall behandla sådana ärenden under arbetstider, förutbestämda av Företaget. Spelaren kan låsa kontot när som helst genom att gå till Mitt Konto och Begränsningar (kräver inloggning) och ange ett framtida datum då låsningen ska hävas. Väl sparat kommer dessa ändringar att träda i kraft direkt.

7.3. Återkallandet eller ändrandet av en suspension eller låsning av ett Spelarkonto

Spelaren kan begära att en suspension eller ett lås på ett Spelarkonto ändras eller återkallas. En sådan förfrågan måste skickas skriftligt till Företaget.

En förfrågan om en förkortning av en suspension eller återkallandet av en låsning kommer inte att träda i kraft förrän efter 7 dagar efter det att kontot begärdes öppnat. Skulle en Spelare begära en utökning av en uteslutning, kommer denna ändring att träda i kraft direkt.

7.4. Inaktiva konton

Företaget förbehåller sig rätten att ta ut en avgift på 50 kr från spelare med inaktiva konton, det vill säga ett spelarkonto där saldot består av riktiga pengar och där spelaren inte har loggat in under en period av mer än 12 sammanhängande månader. Den administrativa avgiften kommer att dras från spelarens konto, varav den första avgiften för ett inaktivt konto kommer att dras efter 12 månaders inaktivitet. Följande avgifter för ett inaktivt konto kommer att dras månadsvis tills spelarens kontosaldo når noll. Alla registrerade spelare kommer att meddelas minst 30 dagar innan några avgifter som uppkommit inom den inaktiva perioden dras. Dessa spelare kan då omedelbart aktivera sina konton genom att logga in inom 30 dagar för att slippa avgifter. Om ditt konto har blivit inaktivt och du åter loggar in på ditt konto kan Företaget överväga att betala ut ersättning för de avgifter som dragits om du kan bevisa att du inte har haft tillgång till kontot på grund av rimlig orsak. Företaget förbehåller sig rätten att öka den inaktiva kontoavgiften i linje med MGA.

Om ingen transaktion har gjorts på en spelares konto på över 30 månader i följd anses kontot vara inaktivt. Saldot på spelarens konto, minus eventuella bonuspengar kommer att betalas ut till spelaren. Om Företaget inte kan komma i kontakt med spelaren kommer pengarna istället att betalas ut till MGA.

7.5. Återställning av medel på spelarkonton

För att återställa medel på ett konto måste spelaren begära ett uttag via den normal processen eller, om denna processen inte är möjlig, måste spelaren kontakta kundtjänst.

 

8. Självbegränsningar och ansvarsfullt spelande

8.1. Att sätta begränsningar

Som ett mått på ansvarsfullt spelande har Spelaren möjlighet att sätta finansiella begränsningar på insatser och insättningar. I sektionen ansvarsfullt spelande under ”Mitt Konto” kan Spelaren sätta dagliga/veckoliga/månatliga begränsningar på insättningar.

En begärd begränsning kommer att träda i kraft direkt när den begärs eller i fallet då en tidigare begränsning minskas. Om begränsningsbeloppet ökas eller tas bort kommer denna ändring endast att träda i kraft efter en sjudagars nedkylningsperiod. En begränsning som sätts av Spelaren kommer att vara aktiv tills det att Spelaren genomför ändringar i begränsningen.

Spelaren kan också sätta begränsningar på spelsessioner efter vilket Spelaren tillfrågas om denne vill logga ut eller fortsätta spela. Självuteslutningsperioder finns tillgängliga under ”Mitt Konto”-sektionen av hemsidan.

Spelaren kan stänga sitt konto genom att skicka en sådan förfrågan till vår Kundsupport. Vårt team kommer sedan att finalisera stängningen av Spelarens konto. Spelaren kommer att kunna öppna sitt konto igen genom att skicka en förfrågan till vår Kundsupport. Företaget kommer att öppna kontot igen sju dagar efter det att Företaget mottar en sådan förfrågan.

 

9. Sekretesspolicy

För information om hur Företaget samlar och använder personlig information du förser oss med, ber vi dig att bekanta dig med vår integritetspolicy.

 

10. Fair Play och Anti-Pengatvätt

10.1. Anti-Pengatvättprocedurer

Företaget lyder under penningtvättlagen och de förordningar som är utfärdade därunder. Företaget skall rapportera alla misstänksamma transaktioner till den relevanta myndigheten på Malta.

Om en Spelare uppmärksammar att att någon misstänksam aktivitet försiggår relaterat till något spel på hemsidan, måste Spelaren rapportera detta omedelebart till Företaget.

Alla transaktioner kommer bli synade och kontrollerade med bedrägeriverktyg för att motverka all form av penningtvätt eller försök till penningtvätt.

10.2. Fair-Play

Företaget förbjuder spelar-maskopier och vidtar åtgärder för att förhindra användning av verktyg, såsom robotar, som förvanskar normalt spel.

10.3. Konsekvenser

Företaget kan suspendera, blockera eller stänga spelarens konto och hålla inne pengar om det begärs av berörda myndigheter i enlighet med Förebyggandet av Pengatvätt-lagen eller i händelse av att Företaget själva rimligen misstänker att spelaren bryter mot Förebyggandet av Pengatvätt-lagen i lagen av Fair-Play regler. Företaget kan också suspendera, blockera eller stänga spelarens konto i händelse av överträdelse av någon av villkoren i detta avtal med spelaren. En sådan suspendering/blockering eller stängning påverkar inte någon av spelarens rättigheter lagligen erhållna.

 

11. Klagomål från spelare

11.1. Transaktionsfrågor och begränsningar ​

Transaktioner kan begäras när som helst. Krav och förfrågningar att makulera transaktionen måste göras inom trettio (30) dagar efter att transaktionen är begärd. Om inte en förfrågan eller ett krav om makulering av en transaktion är gjord inom trettio (30) dagar leder det till att transaktionen anses giltig och oåterkallelig.

11.2. Klagomål och kompensationer

Om en spelare har några klagomål, krav eller tvister gällande servicen eller annan aktivitet utgiven av Företaget måste han/hon skicka in klagomålet skriftligen till Företaget så fort som möjligt efter original-datumet för transaktionen som klagomålet handlar om, och inom tidsbegränsningen som är satt i föregående paragraf.

Klagomål kan skickas via email på [email protected]. Meddelanden Företaget ger spelaren skickas till e-postadressen som angavs vid registreringen av kontot. Det är på spelarens ansvar att underrätta Företaget vid någon förändring av denna adress genom att kontakta [email protected], och regelbundet kontrollera email-kontot efter mail från Företaget.

En spelare har rätten att skicka olösta tvister till MGA via [email protected] För vidare information om MGAn vänligen gå till www.mga.org.mt.

Spelaren godkänner att han eller hon endast kommer att använda Företagets tjänster i enlighet med dessa villkor utsatt på detta schema. Alla överträdelser av dessa villkor av Spelaren, vilket resulterar i att Företaget ådrar sig några förluster eller kostnader, kommer att göra spelaren skyldig att ersätta Företaget för eventuella nämnda förluster eller kostnader i sin helhet.

 

12. Chattrum

Inga chatt-rum är tillgängliga hos Sveacasino.

Glad att kunna hjälpa till!