Regler & Villkor

1. Generell information

Version: 02-2018

Last update: 11.06.2018

1.1. Definition

PlayCherry Limited är ett bolag registrerat enligt lagstiftningen i Malta; registrering C43059, licensierat av MGA under följande licenser: MGA/CL1/824/2012 och MGA/CL1/825/2012 (utlämnad den 4 oktober 2012), MGA/CL1/850/2012 (utlämnad den 27 maj 2013), MGA/CL1/905/2013 (utlämnad den 17 mars 2014), MGA/CL1/975/2014 (utlämnad den 2 juni 2014), MGA/CL2/1203/2016 (utfärdat den 1 februari 2017), MGA/CL1/1408/2017 (utfärdat 15 november 2017), MGA/CL1/1375/2017 (utfärdat 15 november 2017) och MGA/CL1/1540/2018 (utfärdat 6 juni 2018);

Säte: 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta

Termen “Företaget” skall betyda och hänvisa till PlayCherry Limited;

Malta Gaming Authority (MGA) kommer i detta dokument refereras till som “Myndigheten”; Termen “Avtalet” skall avse reglerna och en uppförandekod som finns i dessa Villkor;

Termen “Gaming” skall ha samma innebörd som det som i Legal Notice 176 av 2004 och skall avse sådana avtal, system eller arrangemang mellan oss och någon annan part för att spela tillsammans på ett hasardspel där ett pris eller belöning som består av pengar eller något annat objekt av värde, värde, fördel, eller en möjlighet ges eller kan vinnas och tillfaller vinnaren under bestämda villkor som fastställts i syfte att spelet;

Spelaren skall betyda en person som är över arton (18) år och som deltar i online gaming enligt definitionen ovan;

Spelarens konto skall menas som förs av Företaget, vilken post skall vara alltid tillgängliga till spelaren, som visar spelarens kredit mot sådan tillståndshavare, med hänsyn tagen till alla placerade satsningar och alla vinster vunna av en sådan spelare och alla andra betal-eller krediter kan tillåtas av dessa föreskrifter och som godkänts av myndigheten.

Alla hänvisning till spelen i detta avtal skall referera till Casino och även andra spel som kan i framtiden komma att bli tillgängliga på webbplatsen. Företaget förbehåller sig rätten att lägga till och ta bort spel från hemsidan efter eget bevåg.

Ord som anger singular skall inkludera plural och tvärtom;

Ord som betecknar något kön skall omfatta alla kön;

Bestämmelser rubriker är för enkelhetens skull och ska inte påverka konstruktionen eller tolkningen av detta avtal.

1.2. Förord

Detta avtal har upprättats på engelska och kan översättas till något annat språk än engelska, förutsatt att alla versioner återspeglar samma principer. Vid eventuella avvikelser i tolkning den engelska texten skall i varje fall råda.

Detta avtal ersätter alla tidigare åtaganden och överenskommelser som ingåtts mellan parterna (vare sig uttrycklig eller underförstådd) och representerar hela avtalet mellan dem i förhållande till detta ämne.

I händelse av att något av de villkor eller bestämmelser i detta avtal skall fastställas av någon behörig myndighet som ogiltig, olaglig eller ej verkställbar i någon utsträckning, till exempel, villkor eller bestämmelse skall i så måtto avskiljas från de övriga villkoren , villkor och bestämmelser som skall fortsätta att gälla i den utsträckning som lagen tillåter. Företaget åtar sig härmed att försöka ersätta en ogiltig eller ogenomförbar skall förses med en giltig eller verkställbar bestämmelse som ger den största möjliga utsträckning de ekonomiska, juridiska och kommersiella mål ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen.

Eventuella ändringar av avtalet kommer att anmälas till spelaren i förväg. Om spelaren godtar dessa ändringar skall spelaren klicka på “Acceptera”. Spelaren skall ha rätt att vägra att acceptera ändringarna och i så fall måste meddela Företaget via e-post [email protected], i vilket fall sitt konto skall stängas i enlighet med villkoren i detta avtal.

1.3. Tillämplig lagstiftning

Detta avtal regleras av lagarna i Malta.

Företaget är licensierat och reglerat på Malta av Malta Gaming Authority. MGA är tillsynsmyndighet för alla former av spel på Malta. En spelare har rätt att föra olösta tvister till MGA via [email protected] För ytterligare information om MGA, vänligen gå till www.mga.org.mt.

1.4. Förändringar i spelreglerna och Villkor

Ändringar i villkoren kommer att meddelas till spelare i förväg, som måste godkänna förändringarna för att behålla sitt konto.

1.5. Varaktighet

Detta avtal gäller tills vidare.

 

2. Bonusvillkor

2.1. Villkor

Företaget förbehåller sig rätten att avsluta och / eller ändra bonusar och kampanjer när som helst.

Företaget förbehåller sig rätten att undanhålla och ta bort eventuella bonusar som tilldelas en spelare om sådana bonusar inte har använts inom 3 månader från den dag då de mottogs.

Alla bonusar som utfärdas av Företaget kan endast användas för att spela med och får inte överlåtas eller betalas ut såvida de angivna kraven inom bonus kampanjen är uppfyllda.

Spelaren är medveten om och förstår att särskilda villkor finns när det gäller kampanjer, bonusar och specialerbjudanden, och är i tillägg till detta avtal. Dessa villkor beskrivs i de relevanta erbjudandet.

Alla bonusar har ett utgångsdatum. Om bonusen kraven inte uppfylls innan utgångsdatumet förbehåller sig företaget rätten att avbryta eller debitera bonuskrediter från kontot.

Företaget förbehåller sig rätten att annullera / ändra / stoppa marknadsföringen av kampanjer när som helst utan förvarning.

Spelaren kan få bonus från företaget om det accepterar att delta i en bonus befordran. Bonusen beviljas samtidigt med de riktiga pengarna som användes som kvalifikation för bonuspengarna och kommer att markeras som giltig för spel i fråga om den aktuella bonus. Denna balans kan endast användas på produkter och spel som beskrivs i sidan om bonus detaljer.

Spelaren har rätt att avbryta ett bonuserbjudande från hans / hennes konto. I detta fall kommer alla vinster som genereras av bonuspengar kommer också att avbrytas.

Flera deltagare i samma bonus kampanj från samma enhet / hushåll / IP-adress är inte tillåtna. I fall det kan konstateras att det förekommer missbruk av bonus eller andra kampanjer, kommer bonusen / befordran förverkas och alla medel på spelarens konto kommer att frysas. Vidare kan spelarkontot komma att stängas av Företaget efter eget gottfinnande.

Kampanjkoder som delas ut av Företaget utlöser en bonus befordran till spelarenkontot där kupongen används.

Företaget förbehåller sig rätten att ta bort bonuspengar och VIP-poäng från spelarens konto om spelaren inte har loggat in på hans / hennes spelkonto under de senaste sex månaderna.

Företaget förbehåller sig rätten att dra tillbaka Bonus och de resulterande vinster om något villkor i erbjudandet eller befordran har överträtts, vidare kan detta också innehålla andra medel i spelarens konto som kommer att kompensera för eventuella förluster som Företaget på grund av brott mot dessa villkor.

Omsättningskravet för bonus gäller inte för alla spel. För att se vilka spel som inte är inkludera i bonusomsättning vänligen se FAQ.

Om villkoren ovan har översatts till flera språk så ska dessa återspeglar samma principer, men i fall av eventuella avvikelser mellan de olika språkversionerna skall den engelska versionen gälla.

 

3. Exceptionella omständigheter

3.1. Systemfel och misslyckanden

En spelare måste informera Företaget så snart han eller hon får kännedom om något fel med avseende för spelarna eller några beräkningar med avseende av någon placerat satsningen eller någon konvertering av valuta.

I händelse av systemfel eller spel-fel (en avvikelse från den normala funktionen av spelets logik oavsett anledning) som resulterar i ett fel i någon odds beräkning,beräkningar, avgifter, bonus eller utbetalning, eller någon konvertering av valuta som är tillämpligt, ("System Error"), kommer Företaget sträva efter att placera alla parter som direkt påverkas av sådana systemfel i det läge de var i innan systemet felet uppstod.

Företaget förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla spel som var föremål för ett sådant systemfel och att ta några pengar från kontot om de relevanta insatserna. Under alla omständigheter innebär att Företaget (efter eget gottfinnande) bestämmer ett systemfel har använts för att få en orättvis fördel, förbehåller Företaget rätten att överväga denna verksamhet att vara föremål förverkande och stängning av konto enligt dessa villkor.

3.2. Felslagna och avbrutna spel

Företaget ansvarar inte för eventuella driftstopp och störningar server, släpar eller några tekniska eller politiska störningar på spelet. Återbetalning kan ges endast efter bedömning av ledningen.

Företaget skall acceptera något ansvar för eventuella skador eller förluster som anses eller påstås ha uppstått ur eller i samband med webbplatsen eller dess innehåll, inklusive, utan begränsning, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förvanskning av data, kommunikation eller linjer misslyckande, en persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller eventuella fel eller brister i innehåll.

I händelse av ett kasino systemfel alla satsningar är ogiltiga. Om denna situation gäller förbehåller Företaget rätten att avsluta händelser och / eller spel.

I händelse ett spel har startats, men avbrutits på grund av ett fel i systemet skall Företaget återbetala beloppet som satsats i spelet till spelaren genom att betala den till spelarkonto eller, om kontot inte längre existerar, genom att betala den till betalaren på ett godkänt sätt, och om spelaren har en upplupen kredit vid tidpunkten för spelet missfall, kredit till Spelarens konto det monetära värdet av krediten eller, om kontot inte längre existerar, betala det till spelaren på ett godkänt sätt.

3.3. Andra begränsningar av ansvar

Företaget ansvarar inte för:

 • Stöd till program eller tillbehör, bilagor, maskiner, system eller andra objekt,
 • Rättelse av förlorade eller korrupta data eller program som följer av någon anledning;
 • Diagnos och / eller rättelse av eventuella fel eller faktiska fel,
 • Korrigeringar eller data fördärv som orsakas av tredje parts programvara eller programvara skriven av spelaren, dess agenter eller underleverantörer.

Företaget ger ingen garanti för lämpligheten eller kvaliteten på de varor eller tjänster, och spelaren erkänner att han har ensam ansvaret för valet av dem. Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal, alla villkor, representationer och garantier (uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt) undantas i den utsträckning som lagen tillåter, inklusive utan begränsning underförstådda garantier eller villkor i fråga om kvalitet eller lämplighet för ändamålet.

Företaget skall inte vara ansvarig för följande förluster eller skador, oavsett hur och även om förutsebara:

 • Ekonomisk förlust, som omfattar bland annat utebliven vinst, förlust vid användning av vinster, affärsmöjligheter, intäkter, god vilja eller förväntade besparingar;
 • Förlust av, skador på eller kostnaden för ersättning, återvinning eller rekonstruktion av Spelarens eller tredje parts dokument, band, skivor, information eller andra uppgifter om alla typer av media;
 • Special, indirekta skador eller följdskador;
 • Förlust till följd av att ersättningskrav har riktats mot spelaren genom en tredje part;
 • Förlust eller skada till följd av spelarens underlåtenhet att uppfylla sina förpliktelser eller något material under
 • Kontroll av spelaren eller en tredje part;
 • Förlust eller skador till följd av Företaget i enlighet med instruktioner från den spelaren, agenter eller tredje part anlitas av spelaren.

Varken Företaget eller spelaren skall vara ansvarig för förlust eller skada orsakad av försening eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal så sådana förseningar eller misslyckanden beror på någon orsak utanför parternas kontroll, i förekommande fall kan vara, inklusive ( utan begränsning) laga hinder, krig eller krigsliknande verksamhet, civil oordning, uppror eller upplopp, brand, storm, översvämning, explosioner, jordbävningar, epidemier eller karantän begränsningar, sabotage, statliga störningar, prioriteringar eller förordningar som påverkar material eller anläggningar, domstolsbeslut, restriktioner till följd av beslut eller uppfattning av någon statligt organ eller liknande, strejker faktiska eller hotade, arbetskraft problem orsakar upphörande, nedgång eller avbrott i arbetet, oförmåga att få nödvändig statlig eller reglerande myndighet godkännande, försenade eller inställda av någon kommersiell trafik eller någon anledning att i den mån det är bortom parternas rimliga kontroll.

Varje spelare är personligen ansvarig för att åtfölja all tillämplig lokal lagstiftning och regler som anges av nationella eller lokala myndigheter från tid till annan. Företaget tar inte emot spel från spelare med hemvist i USA eller spelare som sätter in med hjälp av en amerikansk bank anslutning.

 

4. Spelarregistrering och avregistrerings-process

4.1. Kontoregistrering

Det är spelarens ansvar att förstå lagarna i den jurisdiktion där spelaren är bosatt avseende samtliga frågor som är relaterade till spelandet vid Företaget. Spelaren använder siten på eget initiativ och är ensamt ansvarig för efterlevnaden av de lokala lagar/bestämmelser i den mån sådana är tillämpliga. Företaget ansvarar inte för att materialet på siten eller Företaget tjänster är tillämpliga, tillgängliga eller tillåtna inom spelarens jurisdiktion. Företaget tillhandahåller inte rättslig rådgivning angående detta och Företaget åtar sig inget ansvar för individer som bryter mot någon lag eller förordning vid kontakter med Företaget, oavsett på vilket sätt det sker.

För att öppna ett spelarkonto med Företaget behöver spelaren personligen fylla i formuläret online och förse Företaget med följande:

 • Fullständigt namn;
 • Smeknamn;
 • Adress;
 • Stad;
 • Postnummer;
 • Land;
 • Kontakt e-post;
 • Telefonnummer;
 • Födelsedatum - bekräfta att spelaren är över 18 år.

Spelaren måste hålla kontouppgifterna uppdaterade och kan göra det genom att ändra "Min profil" under fliken "Mitt konto eller genom att skicka ett mail till [email protected] för hjälp.

Företaget accepterar inte registreringar och / eller inlåning och / eller spela från följande länder: Amerikanska Samoa, Australien, Bonaire, Frankrike, Franska Guyana, Franska Polynesien, Guadeloupe, Guam, Kanada, Martinique, Nya Kaledonien, Réunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (franskt), Saint Pierre och Miquelon, Östtimor, Ungern, USA, Wallis och Futuna, Italien, Spanien, Nederländerna, Danmark, Israel, Belgien, Thailand, Portugal, Polen, Turkiet, Österrike, Slovenien och Tjeckien.

Dessa detaljer skall endast träda i effekt då Spelaren accepterar dessa Användarvillkor. Spelaren förstår och accepterar att Spelaren ensam är ansvarig över sekretessen av Spelarens användarnamn och lösenord och skall förvara dessa uppgifter på ett sådant sätt att ingen utomstående kan få tillgång till dem.

Företaget tillåter endast två kontoregistreringar per hushåll och en spelare tillåts endast ha ett konto. Om Företaget uppmärksammar att ditt hushåll har mer än två konton, har Företaget rätt att låsa eller stänga ett eller alla av dessa konton efter eget gottfinnande. Om tre eller fler spelare delar samma hushåll, är det upp till spelarna att informera Företaget om detta.

4.2 Användarnamn och lösenord

Användarnamn och lösenord används i registrerings-proceduren. Vid registrering väljer spelaren ett användarnamn och ett lösenord (e-mailadressen som registreras blir spelarens användarnamn).

Dessa detaljer kommer endast i effekt förutsatt att detta avtal accepteras av spelaren. Spelaren accepterar att Spelaren själv är ansvarig för att hemlighålla denna information och ska förvara dem så att ingen utomstående person kan ta del av dem.

Spelaren är ansvarig över att omedelbart kontakta Kundsupport om det skulle finnas en risk för att Spelarens användarnamn eller lösenord har avslöjats eller hittats av en tredje part. Vänligen kontakta Företaget genom att skicka ett meddelande till [email protected], om du har några misstankar.

Företaget reserverar sig rätten att temporärt låsa kontot under sådana förhållanden. Spelaren har fortfarande fullt ansvar över allt spelande som sker på Spelarens användarnamn och lösenord tills det att Spelarens konto har stängts.

Företaget reserverar sig rätten att inaktivera en Spelares användarnamn och lösenord när som helst.

4.3. Stängande av konto

Spelaren kan stänga sitt konto genom att skicka en sådan förfråga till [email protected]. Kundsupport kommer sedan att finalisera stängandet av Spelarens konto. Spelaren kan öppna sitt konto igen genom att skicka en förfrågan till vår kundsupport.

Om en Spelare stänger Spelarens konto kommer hela återståendet av saldot, exklusive bonuspengar som eventuellt inte är tillgängliga för uttag, att skickas till det bankkonto där pengarna ursprungligen kom från.

Företaget skall lagra all Spelarens information i enlighet med maltesiska lagar och regler, inklusive Data Protection Act, Prevention of Money Laundry Act samt MGA-regler.

 

5. Insättningar

5.1. Handläggning och registrering av insättningar

Registrerade Spelare kan genomföra insättningar med VISA eller MasterCard, via banköverföring eller genom E-plånböcker så som Moneybookers eller Neteller. Minsta insättningsbeloppet är 10 sek. När insättningen har genomförts blir pengarna tillgängliga på Spelarens konto direkt efter godkännande. Banköverföringar kommer inte att krediteras innan pengarna nått vår bank. Företaget har inga avgifter på insättningar; dock kommer vi inte att hållas ansvariga för avgifter som görs av Spelarens bank vid online-köp. Information gällande insättningsbegränsingar och behandlingstider kan hittas vid transaktions- och FAQ-sidan. Spelaren kan begäras att förse Företaget med personliga dokument, såsom men inte begränsat till kopior av identifikationsdokument, räkningar, kreditkort, kontoutdrag etcetera.

Pengar som satts in av Spelaren skall tillgodoräknas separat. Företaget separerar insättningar från dess andra medel och håller Spelarens insättningar i ett separat bankkonto. Spelaren accepterar härmed att Företaget lagrar insättningarna tillsammans med andra Spelares medel och att delning är endast tillhandahålls av elektroniska räkningsmetoder. Godkännandet av Spelarens insättning skall föregås av att Spelaren godkänns i Företagets “Know Your Customer”-procedur som skall genomföras av alla Spelare som gör insättningar.

Spelare tillåts inte göra insättningar med medel som har erhållits genom olagliga handlingar. Spelare påminns även att alla transaktioner övervakas för att hitta irregulariteter och för att förhindra pengatvätt och bedrägeri. Företaget är skyldig för att rapportera misstänksamma aktiviteter till passande myndighet.

Företaget kommer inte att acceptera en insats från en spelare såvida det inte finns nog med pengar på Spelarens konto för att täcka insatsen. Företaget reserverar sig rätten att neka eller begränsa alla insatser.

Beroende på vald betalningsmetod är E-plånböcker och banköverföringar tillgängliga direkt efter mottagande, medan VISA eller MasterCard-betalningar endast godkänns efter att KYC-proceduren har genomförts.

Insättningar och uttag av medel till och från ditt spelarkonto, får endast göras med kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och enligt lag tillhör dig.

När medel på en Spelares konto används för att spela spel, kommer insättningar att spelas för först, sedan andra medel (såsom bonusar och free spins).

5.1.1. Generella villkor för användandet av E-kuponger som tillhandahålls av Epro solution

 • E-PRO är en betalningslösning som tillhandahålls av EMP Corp, ett Institut för elektroniska pengar bestående av E-pengar och E-plånböcker
 • E-PRO är en e-kupong som utfärdas av EMP Corp, och säljs av First Remit Limited (UK), ett pengahanteringsbolag som är registrerat hos ”Her Majesty's Revenue and Customs” med certifikatnummer 12679642 och är fullt licensierat av den brittiska ”Financial Conduct Authority” (FCA ) som en betalnings institution, med hänvisning till referens 622935
 • E-PRO e-kuponger som säljs av First Remit kommer att visas på ditt kontoutdrag som "Online Payment"
 • En E-kupong bestående av elektroniska pengar genereras vid ett ingripande av EMP Corp för att betala för de tjänster som erbjuds på företagets webbplats
 • Om betaltjänstleverantören är EMP Corp, kommer transaktionen att leda till skapandet och ett inköp av elektroniska pengar som ges ut av en e-pengar-utfärdare, som ska användas för att kreditera en e-plånbok

5.2. Ränta på insättningar

Spelaren skall inte behandla Företaget som en finansiell institution och är inte berättigad någon ränta på insättningar och kommer inte att betalas någon ränta på insättningar.

5.3. Spelarens tillgång till medel lagrade på Spelarens konto

Företaget skall genomföra en överföring från Spelarens konto där hela eller en del av Spelarens medel, med eventuella avgifter, avdrag, bankavgifter etcetera skickas till det bankkonto, kreditkort eller E-plånbok Spelaren senast registrerade på Företaget. Överföringar behandlas endast under arbetstimmar som förutbestäms av Företaget. Begäran för en överföring kan göras när som helst.

5.4. Inga lån och inga börs-/växlingsspekulationer

Medel på en Spelares konto kan inte användas som bas för att få någon slags kredit, inte heller tillåts de att användas för att spekulera i växlingskurser. Företaget reserverar sig rätten att återbetala medel till Spelare till den ursprungliga växlingskursen om Företaget har tillräckligt med anledning att tro att Spelarens transaktioner huvudsakligen har varit för att spekulera i växlingskurser eller av andra anledningar än att spela Spel.

 

6. Uttag

6.1. Uttagsprocedurer

Spelaren kan bli presenterad med en lista på nödvändiga dokument innan Spelaren kan begära ett uttag. Företaget strävar efter att alla uttag skall behandlas inom 72 timmar, med förutsättningen att alla begärda verifikationsdokument har mottagits. Företaget reserverar sig rätten att neka ett uttag och begära ytterligare dokument via E-post. Bonuspengar kommer inte att betalas ut från Spelarens konto. Alla uttag har möjligheten säkerhetskontrolleras slumpmässigt för att förhindra bedrägeri och pengatvätt.

Företaget reserverar sig rätten att fråga efter verifikationsdokument när som helst och vi kan låsa konton temporärt tills det att vi mottar efterfrågade dokument. Företaget har extra verifikationsprocedurer och spelare som har uttag som sammanlagt överstiger 2,330 Euro kommer att begäras att förse Företaget med personliga dokument såsom men inte begränsat till, kopior av identifikationsdokument, räkningar, kreditkort, kontoutdrag etcetera. En Spelares konto kan komma att stängas permanent eller ett uttag kan nekas om en spelare inte förser Företaget med de efterfrågade dokumenten eller om det kommer fram att spelaren försett oss med falsk eller missledande information.

Alla dokument som skickas till Företaget hålls hemliga och kommer att behandlas under General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679. Anledningen till att Företaget kräver dokument är för att garantera alla Spelares säkerhet samt för att förhindra pengatvätt.

Om Spelaren stänger Spelarens konto kommer alla medel, exklusive alla bonuspengar som inte är tillgängliga för uttag att skickas till det bankkonto där pengarna härstammar från.

Företaget strävar aktivt efter att förhindra pengatvätt. Uttag från en Spelares konto till spelaren kommer att göras till det konto från vilket den första transaktionen till Spelarens konto gjordes.

I tillfällen där återbetalning av tillgångar till det kontot insättningar tidigare kommer från inte är möjlig kommer uttag att bli gjorda till det konto som önskas efter vissa kontroller, inkluderat men inte begränsat till, due diligence-kontroller och kontroller som motverkar pengatvätt och bedrägerier.

Det är Spelarens ansvar att skriva in korrekta och tillräckliga bankdetaljer för att Företaget ska kunna genomföra transaktionen. Om informationen inte är korrekt eller är ogiltig kommer alla extra avgifter och kostnader att debiteras spelaren.

Minsta belopp för uttag är 200 kr. Vid betalningar till Kreditkort eller E-plånböcker tillkommer inga avgifter. Banktransaktioner kan variera och kommer att dras från det uttagna beloppet. Information angående gränser för uttag, insättningar, tidsprocess, kvalifikationer och avgifter finns under sektionen Betalningar & Bonusar när du loggar in på ditt konto.

Insättningar och uttag av medel till och från ditt spelarkonto, får endast göras med kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och enligt lag tillhör dig.

Företaget tvingas att framföra bevis på Spelarens identitet vid stora uttag och vid sådant fall kommer Företaget att kontakta Spelaren. Företaget kommer att behandla och skicka uttaget så fort tillfredsställande bevis har mottagits.

Varje Spelare är ensamt ansvarig för rapportering och betalande av skatt till den grad det krävs av gällande lag i bosättningslandet, om det behövs.

Uttagandet av medel som inte använts till satsande/spel är inte tillåtet.

 

7. Inaktiva / vilande och stängda konton

7.1. Spelarens möjlighet att suspendera Spelarens konto

Spelaren kan begära suspenderandet av Spelarens konto för en egenbestämd tid. Överdrivet användande av funktionen, bestämt av Företaget, kan enligt FöretagetS eget gottfinnande leda till avslutandet av spelarens konto när som helst. Spelaren kan sätta begränsningar/temporära suspenderingar av kontot när som helst genom att gå till Mitt Konto och Begränsningar (kräver att du är inloggad) och bestämma vilka slags begränsningar som skall sättas, exempelvis hur mycket han/hon kan spendera per vecka fram till och med ett framtida datum. När begränsningarna har sparats, kommer dessa inställningar att börja gälla direkt.

7.2. Spelarens möjlighet att låsa Spelarens konto

Spelaren kan begära att Spelarens konto låses när som helst. Företaget skall behandla sådana ärenden under arbetstider, förutbestämda av Företaget. Spelaren kan låsa kontot när som helst genom att gå till Mitt Konto och Begränsningar (kräver inloggning) och ange ett framtida datum då låsningen ska hävas. Väl sparat kommer dessa ändringar att träda i kraft direkt.

7.3. Återkallandet eller ändrandet av en suspension eller låsning av ett Spelarkonto

Spelaren kan begära att en suspension eller ett lås på ett Spelarkonto ändras eller återkallas. En sådan förfrågan måste skickas skriftligt till Företaget.

En förfrågan om en förkortning av en suspension eller återkallandet av en låsning kommer inte att träda i kraft förrän efter 7 dagar efter det att kontot begärdes öppnat. Skulle en Spelare begära en utökning av en uteslutning, kommer denna ändring att träda i kraft direkt.

7.4. Inaktiva konton

Företaget förbehåller sig rätten att ta ut en avgift på 50 kr från spelare med inaktiva konton, det vill säga ett spelarkonto där saldot består av riktiga pengar och där spelaren inte har loggat in under en period av mer än 12 sammanhängande månader. Den administrativa avgiften kommer att dras från spelarens konto, varav den första avgiften för ett inaktivt konto kommer att dras efter 12 månaders inaktivitet. Följande avgifter för ett inaktivt konto kommer att dras månadsvis tills spelarens kontosaldo når noll. Alla registrerade spelare kommer att meddelas minst 30 dagar innan några avgifter som uppkommit inom den inaktiva perioden dras. Dessa spelare kan då omedelbart aktivera sina konton genom att logga in inom 30 dagar för att slippa avgifter. Om ditt konto har blivit inaktivt och du åter loggar in på ditt konto kan Företaget överväga att betala ut ersättning för de avgifter som dragits om du kan bevisa att du inte har haft tillgång till kontot på grund av rimlig orsak. Företaget förbehåller sig rätten att öka den inaktiva kontoavgiften i linje med MGA.

Om ingen transaktion har gjorts på en spelares konto på över 30 månader i följd anses kontot vara inaktivt. Saldot på spelarens konto, minus eventuella bonuspengar kommer att betalas ut till spelaren. Om Företaget inte kan komma i kontakt med spelaren kommer pengarna istället att betalas ut till MGA.

7.5. Återställning av medel på spelarkonton

För att återställa medel på ett konto måste spelaren begära ett uttag via den normal processen eller, om denna processen inte är möjlig, måste spelaren kontakta kundtjänst.

 

8. Självbegränsningar och ansvarsfullt spelande

8.1. Att sätta begränsningar

Som ett mått på ansvarsfullt spelande har Spelaren möjlighet att sätta finansiella begränsningar på insatser och insättningar. I sektionen ansvarsfullt spelande under ”Mitt Konto” kan Spelaren sätta dagliga/veckoliga/månatliga begränsningar på insättningar.

En begärd begränsning kommer att träda i kraft direkt när den begärs eller i fallet då en tidigare begränsning minskas. Om begränsningsbeloppet ökas eller tas bort kommer denna ändring endast att träda i kraft efter en sjudagars nedkylningsperiod. En begränsning som sätts av Spelaren kommer att vara aktiv tills det att Spelaren genomför ändringar i begränsningen.

Spelaren kan också sätta begränsningar på spelsessioner efter vilket Spelaren tillfrågas om denne vill logga ut eller fortsätta spela. Självuteslutningsperioder finns tillgängliga under ”Mitt Konto”-sektionen av hemsidan.

Spelaren kan stänga sitt konto genom att skicka en sådan förfrågan till vår Kundsupport. Vårt team kommer sedan att finalisera stängningen av Spelarens konto. Spelaren kommer att kunna öppna sitt konto igen genom att skicka en förfrågan till vår Kundsupport. Företaget kommer att öppna kontot igen sju dagar efter det att Företaget mottar en sådan förfrågan.

 

9. Sekretesspolicy

För information om hur Företaget samlar och använder personlig information du förser oss med, ber vi dig att bekanta dig med vår integritetspolicy.

 

10. Fair Play och Anti-Pengatvätt

10.1. Anti-Pengatvättprocedurer

Företaget lyder under penningtvättlagen och de förordningar som är utfärdade därunder. Företaget skall rapportera alla misstänksamma transaktioner till den relevanta myndigheten på Malta.

Om en Spelare uppmärksammar att att någon misstänksam aktivitet försiggår relaterat till något spel på hemsidan, måste Spelaren rapportera detta omedelebart till Företaget.

Alla transaktioner kommer bli synade och kontrollerade med bedrägeriverktyg för att motverka all form av penningtvätt eller försök till penningtvätt.

10.2. Fair-Play

Företaget förbjuder spelar-maskopier och vidtar åtgärder för att förhindra användning av verktyg, såsom robotar, som förvanskar normalt spel.

10.3. Konsekvenser

Företaget kan suspendera, blockera eller stänga spelarens konto och hålla inne pengar om det begärs av berörda myndigheter i enlighet med Förebyggandet av Pengatvätt-lagen eller i händelse av att Företaget själva rimligen misstänker att spelaren bryter mot Förebyggandet av Pengatvätt-lagen i lagen av Fair-Play regler. Företaget kan också suspendera, blockera eller stänga spelarens konto i händelse av överträdelse av någon av villkoren i detta avtal med spelaren. En sådan suspendering/blockering eller stängning påverkar inte någon av spelarens rättigheter lagligen erhållna.

 

11. Klagomål från spelare

11.1. Transaktionsfrågor och begränsningar ​

Transaktioner kan begäras när som helst. Krav och förfrågningar att makulera transaktionen måste göras inom trettio (30) dagar efter att transaktionen är begärd. Om inte en förfrågan eller ett krav om makulering av en transaktion är gjord inom trettio (30) dagar leder det till att transaktionen anses giltig och oåterkallelig.

11.2. Klagomål och kompensationer

Om en spelare har några klagomål, krav eller tvister gällande servicen eller annan aktivitet utgiven av Företaget måste han/hon skicka in klagomålet skriftligen till Företaget så fort som möjligt efter original-datumet för transaktionen som klagomålet handlar om, och inom tidsbegränsningen som är satt i föregående paragraf.

Klagomål kan skickas via email på [email protected]. Meddelanden Företaget ger spelaren skickas till e-postadressen som angavs vid registreringen av kontot. Det är på spelarens ansvar att underrätta Företaget vid någon förändring av denna adress genom att kontakta [email protected], och regelbundet kontrollera email-kontot efter mail från Företaget.

En spelare har rätten att skicka olösta tvister till MGA via [email protected] För vidare information om MGAn vänligen gå till www.mga.org.mt.

Spelaren godkänner att han eller hon endast kommer att använda Företagets tjänster i enlighet med dessa villkor utsatt på detta schema. Alla överträdelser av dessa villkor av Spelaren, vilket resulterar i att Företaget ådrar sig några förluster eller kostnader, kommer att göra spelaren skyldig att ersätta Företaget för eventuella nämnda förluster eller kostnader i sin helhet.

 

12. Chattrum

Inga chatt-rum är tillgängliga hos Sveacasino.

 

ENGLISH VERSION

Terms and Conditions 

 

1. General Information

Version: 02-2018

Last update: 11.06.2018

1.1. Definitions

PlayCherry Limited is a company duly registered under the laws of Malta; Registration C43059; licensed by MGA under the following licenses: MGA/CL1/824/2012 and MGA/CL1/825/2012 (issued on 4th October 2012), MGA/CL1/850/2012 (issued on 27th May 2013), MGA/CL1/905/2013 (issued on 17th March 2014), MGA/CL1/975/2014 (issued on 2nd June 2014), MGA/CL2/1203/2016 (issued on 1st February 2017), MGA/CL1/1408/2017 (issued on 15th November 2017), MGA/CL1/1375/2017 (issued on 15th November 2017) and MGA/CL1/1540/2018 (issued on 6th June 2018);

Registered Office: 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta

The term “Company” shall mean and refer to PlayCherry Limited;

The Malta Gaming Authority (MGA) shall hereinafter be referred to as the “Authority”; The term “Agreement” shall refer to the rules and terms of conduct contained in these Terms and Conditions;

The Term “Gaming” shall have the same meaning attributed to it as in Legal Notice 176 of 2004 and shall refer to any agreement, scheme or arrangement between us and any other party to play together at a game of chance in which a prize or reward consisting of money or some other item of value, worth, advantage, or opportunity is offered or can be won and become the property of the winner under defined conditions established for the purpose of the game;

Player shall mean any person who is over eighteen (18) years of age and who takes part in remote gaming as defined above;

Player's Account shall mean a record kept by the Company, which record shall be at all times accessible to the Player, which shows the Player's credit against such license holder, taking into account all wagers placed and all prizes won by such Player and any other debit or credits as may be permitted by these regulations and approved by the Authority;

Any reference to Games in this agreement shall refer to Casino and other Games as may from time to time become available on the Website. The Company reserves the right to add and remove Games from the Website at its own discretion.

Words denoting the singular number shall include the plural and vice versa;

Words denoting any gender shall include all genders;

Clause headings are for ease of reference only and shall not affect the construction or interpretation of this Agreement.

1.2. Preamble

This Agreement is drawn up in the English language and may be translated into any language other than English provided that all versions reflect the same principles. In case of any discrepancies in interpretation the English text shall in any event prevail.

This Agreement supersedes all previous undertakings and arrangements entered into between the Parties (whether expressed or implied) and represents the entire Agreement between them in relation to its subject matter.

In the event that any of the terms, conditions or provisions contained in this Agreement shall be determined by any competent authority to be invalid, unlawful or unenforceable to any extent, such term, condition or provision shall to that extent be severed from the remaining terms, conditions and provisions which shall continue to be valid to the fullest extent permitted by law. The Company hereby agrees to attempt to substitute any invalid or unenforceable provision with a valid or enforceable provision which achieves to the greatest extent possible the economic, legal and commercial objectives of the invalid or unenforceable provision.

Any changes to the Agreement will be notified to the Player in advance. If the Player agrees to such changes, the Player shall click “Accept”. The Player shall have the right to refuse to accept the changes and in such case must notify The Company by email to [email protected] in which case his account shall be closed in accordance with the terms of this agreement.

1.3. Applicable law

This agreement is regulated by the laws of Malta.

The Company is licensed and regulated in Malta by the Malta Gaming Authority. The MGA is the regulatory body for all forms of gaming in Malta. A Player has the right to bring unresolved disputes to the MGA via [email protected] For further information about the MGA, please go to www.mga.org.mt.

Any legal dispute shall be settled in accordance with the Governing Law of Malta.

1.4. Changes in gaming rules, Terms and Conditions

Changes to the Terms and Conditions will be notified to players in advance, who must acknowledge the changes in order to maintain their account

1.5. Duration

This Agreement is valid until further notice.

 

2. Bonus Scheme Conditions

2.1. Conditions

The Company reserves the right to terminate and/or change bonuses and promotions at any time.

The Company reserves the right to withhold and remove any bonuses awarded to the Player if such bonuses have not been used within 3 months from the date when they were awarded.

All bonuses issued by the Company can only be used for playing and may not be transferred or paid out unless stated requirements within the bonus campaign are fulfilled.

The Player acknowledges and understands that separate terms and conditions exist with respect to promotions, bonuses and special offers, and are in addition to this Agreement. These terms are outlined in the relevant promotions pages.

All bonuses have an expiry date. If the bonus requirements are not fulfilled at the expiry date, the company reserves the right to cancel or debit the bonus credits from the account.

The Company reserves the right to cancel/change/stop marketing promotions at any time without prior notice.

The Player may receive bonus money from the company should he agree to participate in a bonus promotion. The bonus money granted together with the real money that was used as qualification for the bonus money will be marked as applicable for game play in respect of that particular bonus only. This balance can only be used on products and games that are outlined in the bonus details page. 

The player has the right to cancel a bonus offer from his/her account. In this case all winnings generated by the bonus money will also be cancelled.

Multiple participations to the same bonus campaign from the same device/household/IP address are not allowed. In case it is noted that there is abuse of bonuses or any other promotions, the bonus/promotion will be forfeited and any funds on the Players’ Account will be frozen. Furthermore, the Player Account may be closed by the Company at its own discretion.

Voucher codes distributed by the Company trigger a bonus promotion to the player account where the voucher is used.

The Company reserves the right to withdraw any bonus money and VIP points from the Player's Account if the player has not logged in to his/her player account during the last six months.

The Company reserves the right to withdraw the Bonus and the resulting profits if any term of the offer or promotion have been breached, furthermore, it may also withhold any other funds held in the player's account to make up for any losses incurred by the Company due to the breach of the said conditions.

Not all games will count towards the wagering of this bonus. For the full list of excluded games kindly visit FAQ. 

If the conditions above have been translated into various languages and these reflect the same principles, however, in case of any discrepancies between the different language versions, the English version shall prevail.

 

3. Exceptional Circumstances

3.1. System errors and failures

A Player must inform the Company as soon as he or she becomes aware of any errors with respect to the Player Account or any calculations with respect to any bet placed or any currency conversion.

In the event of any system failure or game error (a divergence from the normal functioning of the game logic for whatever reason) that results in an error in any odds calculation, charges, fees, bonuses or payout, or any currency conversion as applicable, ('System Error'), the Company will seek to place all parties directly affected by such System Error in the position they were in before the System Error occurred.

The Company reserves the right to declare null and void any bets that were the subject of such System Error and to take any money from the Account relating to the relevant bets. In all circumstances whereby the Company (in its sole discretion) determines a System Error has been used to gain an unfair advantage, the Company reserves the right to consider this activity to be subject forfeiture and account closure as per these Terms and Conditions.

3.2. Miscarried and aborted games

The Company is not liable for any downtime, server disruptions, lagging, or any technical or political disturbance to the game play. Refunds may be given solely at the discretion of the management.

The Company shall accept no liability for any damages or losses which are deemed or alleged to have arisen out of or in connection with website or its content; including without limitation, delays or interruptions in operation or transmission, loss or corruption of data, communication or lines failure, any person's misuse of the site or its content or any errors or omissions in content.

In the event of a casino system malfunction all wagers are void. Should this situation apply, the Company reserves the right to terminate events and/or games.

In the event a game is started but miscarries because of a failure of the system, the Company shall refund the amount wagered in the game to the Player by crediting it to the Player Account or, if the account no longer exists, by paying it to the Payer in an approved manner; and if the Player has an accrued credit at the time the game miscarried, credit to Player’s Account the monetary value of the credit or, if the account no longer exists, pay it to the Player in an approved manner.

3.3. Other limitations of liability

The Company is not responsible for:

 • Support of software or any accessories, attachments, machines, systems or other items;
 • Rectification of lost or corrupt data or programs arising for any reason;
 • Diagnosis and/or rectification of potential malfunctions or actual faults;
 • Corrections or data corruptions caused by third party software or software written by the Player, its agents or sub-Contractors.

The Company provides no warranty or guarantee as to the suitability or quality of any goods or services supplied and the Player acknowledges that he has sole responsibility for the selection of them. Except as expressly provided in this Agreement, all conditions, representations and warranties (expressed or implied, statutory or otherwise) are excluded to the fullest extent permitted by law including without limitation any implied warranties or conditions as to quality or fitness for purpose.

The Company shall not be liable for the following loss or damage howsoever caused and even if foreseeable:

 • Economic loss, which term shall include loss of profits, loss of use of profits, business, revenue, goodwill or anticipated savings;
 • Loss of, damage to or the cost of replacement, recovery or reconstruction of the Player's or a third party's documents, tapes, records, information or other data on any media;
 • Special, indirect or consequential loss;
 • Loss arising from any claim made against the Player by a third party;
 • Loss or damage arising from the Player's failure to fulfil his responsibilities or any matter under the control of the Player or a third party;
 • Loss or damage arising from the Company acting in accordance with the instructions of the Player, agents or third parties engaged by the Player.

Neither the Company nor the Player shall be liable for any loss or damage caused by delay or failure to fulfil its obligations under this Agreement where such delay or failure is due to any cause beyond the control of the parties, as the case may be, including (without limitation) acts of God, war or warlike action, civil disorder, insurrections or riots, fire, storm, flood, explosions, earthquakes, epidemics or quarantine restrictions, sabotage, government disorders, priorities or regulations affecting materials or facilities, court orders, restrictions as a consequence of decision or view taken by any governmental body or similar, strikes actual or threatened, labour troubles causing cessation, slowdown or interruption of work, inability to obtain necessary governmental or regulatory Authority approval, delay or cancellation of any commercial air service, or any cause to the extent it is beyond the parties' reasonable control.

Each Player is personally responsible for adhering to all applicable local legislation and rules as set out by national or local authorities from time to time. The Company does not accept play from Players domiciled in the US or Players depositing using an US bank connection.

 

4. Player registration and Deregistration Process

4.1. Account registration

It is the sole responsibility of the player to understand the laws in his/her jurisdiction of residence relating to all aspects of playing at the Company. Access to the site is on the player's own initiative and the player is responsible for their compliance with local laws if and to the extent local laws are applicable. The Company makes no representation that materials on the Site or the Company's services are appropriate, available or allowed in the player’s jurisdiction. The Company is unable to provide any legal advice regarding this matter and the Company accepts no responsibility whatsoever should an individual act in breach of any law or regulation in transacting with the Company in whichever manner.

To open a Player Account with the Company, the Player personally has to complete the online form and supply the Company with the following:

 • Full name;
 • Nickname;
 • Address;
 • City;
 • Post code;
 • Country;
 • Contact email;
 • Phone number;
 • Date of birth - confirming that the Player is over 18 years of age.

The Player must keep the Account details up to date and can do so by modifying 'My Profile' under the ‘My Account tab or by sending an email to [email protected] for help.

The Company does not accept Player registrations and / or deposits and / or play from the following countries: American Samoa, Australia, Austria, Bonaire, Canada, France, French Guiana, French Polynesia, Guadeloupe, Guam, Hungary, Martinique, New Caledonia, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (French), Saint Pierre and Miquelon, East Timor, United States of America, Wallis and Futuna, Italy, Spain, the Netherlands, Denmark, Israel, Belgium, Thailand, Portugal, Poland, Turkey, Slovenia, and the Czech Republic.

Successful registration means requesting that the Company opens a gaming account for the Player. The Company shall open an account when requested as long as the Company’s requirements are met and reserves the right to decline account opening for any reason. The account is intended for administering the Player's funds, play and fees, as well as tickets in play, refunds, winning payments, cash-outs and eventual service fees for the duration of the Agreement. The account is for use by the Player only and Players must have only one Player account. Players are prohibited from the selling/transferring and/or acquiring of accounts or funds to/from other Players.

The Company allows only two account registrations per household and a Player is only allowed one account. If the Company notice that your household has more than two accounts, the Company may block or close any or all of the accounts at its discretion. If three or more Players share the same household, it is the Players responsibility to inform the Company about this.

In the event of a Player's death or permanent incapacity, the Company requires a copy of the death certificate or a registered medical physician's statement and any other documents relating to administration or guardianship of the estate as proof of the Player's successor's or guardian's (jointly referred to as "Beneficiaries") entitlement. In this event, any of the Player's income rights and/or the value of the Player Account may be passed to the Beneficiaries.

The Company reserves the right to monitor Player Account activities and notify the Player if the Company believes he or she may have gambling problems. However, the Company makes no warranties about its ability to identify and help a Player with gambling problems. The Player may request to be excluded from entering or using the Company web application for various reasons and may do so at any time by sending a request to [email protected]

The Company reserves the right to refuse or close any application for a Player's Account. Any contractual obligations already made will be honoured.

4.2. Username and Password

Username and password are provided as a part of the registration procedure. At registration, the Player chooses a username and password. (The e-mail address supplied becomes the username.)

These details shall only be effective on acceptance of this Terms and Conditions by the Player. The Player accepts that the Player is solely responsible for maintaining the confidentiality of the Player's username and password and shall store the username and password in such a manner that outside persons cannot gain access to them.

The Player is responsible for immediately contacting Customer Services, if there is a risk that the Player's username or password may be compromised in any way. Please contact the Company by sending a message to [email protected], if you suspect anything.

The Company reserves the right to temporarily lock the account under such conditions. The Player remains fully responsible for all play based on the Player's username and password until such locking of the Player's Account.

The Company reserves the right to inactivate a Player's username and password at any time.

 

5. Deposits

5.1. Handling and accounting for deposits

Registered Players can deposit funds using a VISA or MasterCard, by bank transfers or through e-wallets like Moneybookers and Neteller. The minimum deposit is 10 SEK. Once the deposit is processed it will be available on the Player's account immediately after approval. Bank transfers will not be credited to the Player account until the funds have reached our bank. The Company does not impose any fees on deposits; however we are not liable for any fees charged by the Player's bank for online purchases. Information regarding deposit limits and processing times can also be found in the payments and FAQ section. The Player may be requested to provide the Company with personal documentation, such as but not limited to copies of identification documents, utility bills, credit cards, bank statements etc.

Funds deposited by Players shall be separately accounted for. The Company separates deposits from its other funds and keeps Player deposits in a separate bank account. The Player hereby accepts that the Company stores the deposited funds together with other Players' funds and that separation is only provided by electronic accounting methods. Acceptance of Player’s deposit shall be subject to the Player successfully completing the Company’s “Know Your Client" procedures which shall be carried out on all Players depositing money.

Players are not allowed to make deposits with funds that have been obtained by ill-gotten means. Players are also advised that all transactions are monitored for irregularities and to prevent money laundering and fraud. The Company has an obligation to report suspicious transactions to the appropriate authorities.

The Company will not accept a wager from a player unless there are sufficient funds in the Player's Account to cover the amount of the wager. The Company reserves the right to refuse or limit any wager.

Depending on the payment method used, eWallets and bank transfers will qualify immediately after receipt for withdrawal, whilst VISA or Mastercard payments will only qualify for withdrawal after having completed the full KYC procedures.

Deposits and withdrawals of funds into and from Your Player Account, shall only be made using credit card and other financial instruments that are valid and lawfully belonging to You.

When funds in a Player Account are being used to play Games, deposited funds will be debited first, thereafter other funds (like bonuses and free spins).

5.1.1. General Conditions of Use E-voucher applying to Epro solution

 • E-PRO is a payment solution provided by EMP Corp, an E-money agent, based on E-money and E- wallet
 • E-PRO is an E-Voucher issued by EMP Corp, being resold by First Remit Limited (UK), a registered money service business with Her Majesty's Revenue and Customs certificate number 12679642 & fully authorized by the UK Financial Conduct Authority (FCA) as a payments institution, with reference 622935
 • E-Pro e-Vouchers resold by First Remit will show in your card statement as "Online Payment"
 • An E-VOUCHER, constituting electronic money, is generated in the event of an intervention by EMP Corp to pay for the services offered on the MERCHANT SITE
 • If the payment service provider is EMP Corp, the transaction will result in the creation and purchase of electronic money issued by an E-money Issuer, to be used to credit an E-wallet

5.2. Interest on deposited funds

The Player shall not treat the Company as a financial institution and is not entitled to any interest on deposited funds and will be paid no interest on deposited funds.

5.3. Player access to funds stored in the Player's Account

The Company shall action a transfer from the Player's Account a part or whole of the Player's funds, with deductions for eventual service fees, bank fees etc. to the bank account, credit card or e-wallet that the Player most recently registered at the Company. Transfers are administered only during working hours set out by the Company from time to time. Requests for transfers can be made at any time.

5.4. No loans and no exchange rate speculation

Funds on a Player's Account cannot be used as a basis for obtaining any form of credit, nor are they allowed to be used for exchange rate speculation. The Company reserves the right to return funds to Players at the original exchange rate if the Company has reasonable suspicion that the intent of the Player's transactions has been primarily to speculate on exchange rates or for any other purposes than to participate in the Games.

 

6. Withdrawals

6.1. Withdrawal procedures

The Player may be requested a list of required documents before making a withdrawal request. The Company will endeavour to process all requested withdrawals within 72 hours, providing that verification documents have been received. The Company reserves the right to refuse a withdrawal and request additional documents by email. Bonus money will not be paid out from the Player's Account. Any withdrawal can be subject to random security checks to prevent fraudulent activity and money laundering.

The Company reserves the right to ask for verification documents at any time, and we can temporarily suspend your account until we receive the required documents. The Company carries out additional verification procedures and players having cumulative withdrawals exceeding 2,330 Euro will be requested to provide the Company with personal documentation, such as but not limited to copies of identification documents, utility bills, credit cards, bank statements etc. A Player's Account might be closed permanently and or a withdrawal may be refused if a player does not provide the Company with the required documents and or if the player is found to have supplied false or misleading information.

All documents that are sent to the Company are confidential and will be handled under the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679. The reason why the Company requires these documents is to guarantee the security for all Players and to prevent money laundering.

If the Player closes the Player's Account, all funds excluding any bonus money that might not be redeemable will be transferred to the bank account from where the funds originated.

The Company actively endeavours to combat money laundering. Withdrawals from a Player's Account to the player will be made to the account from which the transfer to the Player's Account was made.

In case where remittance of funds to an account from which deposits originated is not possible, withdrawals will be made to another account of choice following certain controls including but not limited to due diligence checks, anti-money laundering checks and anti-fraud checks.

It is the Players’ responsibility to provide sufficient and accurate banking information for the Company to complete a transaction. If the information is not sufficient and accurate any additional fees or charges will be levied on the player.

The minimum amount that can be withdrawn is 200 SEK. Credit card or e-wallet transfers are not subjected to any fee. Bank transfer fees may vary and will be deducted from the withdrawal amount. Information regarding deposit and withdrawal limits, processing times, qualifications and processing fees can also be found under the Payments & Bonuses section when logging into your Player Account. 

Deposits and withdrawals of funds into and from Your Player Account, shall only be made using credit card and other financial instruments that are valid and lawfully belonging to You.

The Company is required to retrieve a proof of the Player's identity for large withdrawals, in which case the Company will contact the Player. The Company will process the withdrawal once satisfactory proof has been received.

Each Player is solely responsible for reporting and paying any taxes as required by the governing law of the country of residence, if applicable.

Withdrawal of funds not used for wagering/betting shall not be allowed.

 

7. Inactive/Dormant and Closed accounts

7.1. The Player's ability to suspend the Player's Account

The Player can request suspension of the Player's Account for an arbitrary period of time. Excessive use of the suspend account feature, as set out by the Company at any time, may at the Company’s sole discretion lead to termination of the customer relationship at any time. The Player may set a limit / suspension on the account at any time by going to My Account and Restrictions (requires log in) to enter a limit for how much he/she can spend per week until a date in the future. Once saved, this will come into effect immediately.

7.2. The Player's ability to lock the Player's Account

The Player can request that the Player's Account is locked at any time. The Company shall handle such requests during working hours as set out by the Company from time to time. The Player may lock the account at any time by going to Account and Restrictions (requires log in) to enter a future date when the lock should expire. Once saved, this will come into effect immediately.

7.3. Revoking or changing a suspension or lock on a Player Account

The Player may request that a suspension or a lock set on a Player account to be changed or revoked. Such a request has to be submitted to the Company in writing.

A request for decreasing the suspension or revoking the lock will not come into effect until 7 days after the request was submitted. Should a Player request to increase the exclusion period, this will come into effect immediately.

7.4. Inactive Accounts

The Company reserves the right to charge an inactive account fee of 5.00 EUR or equivalent in the other currencies. An inactive account is a players' account having a real money balance that has not recorded any log in for a period exceeding 12 consecutive months. The administrative charge will be imposed on the player’s account. The first fee for an inactive account will be deducted following 12 months of inactivity. All consecutive fees for an inactive account will be deducted on a monthly basis until the player’s account balance reaches zero. All registered players will be notified at least 30 days prior to any fees being incurred that the inactive account fee is to be charged to their accounts. Holders of inactive accounts may instantly reactivate their accounts by logging in or withdrawing the funds within the 30 days' time window without incurring any fees. If after your account has become inactive, you access your account, the Company may consider reimbursement of the fees charged if you can prove that you could not access your account due to a reasonable cause. The Company reserves the right to increase the inactive account fee in line with the MGA.

If a players’ account having a real money balance has not recorded any log in for a period exceeding 30 consecutive months, it is said to be dormant. The balance on the players account, minus any bonus money, will be paid out to the player. If the Company is unable to contact the player, the money will be forfeited and paid out to the MGA.

7.5. Recovery of funds on accounts

To recover funds on an account the player should request a withdrawal via the normal process or if such process is not possible the player should contact customer support.

 

8. Self-protection mechanisms

8.1. Setting limits

As a responsible gaming measure, the Player has the ability to place financial limits on the amount of wagers and deposits. In the responsible gaming area under “My Account” the Player can set limits for daily, weekly and monthly deposits.

A requested limit will have effect immediately the first time it is submitted or in case a prior limit is lowered. If the limit amount is increased or terminated, such change will have effect after a seven day cooling down period. A limit set by the player will be in effect until the player decides otherwise.

The player can, as well, establish session limits after which will be prompted to logout or continue playing. Self exclusion periods are available under the “My account” area of the site.

The player may close his player’s account by sending such a request to our customer support team. The customer support team will then finalize the closing of the player’s account. The player will be able to open his/her account again by sending a request to the customer support team. the Company will open the Player’s Account again after seven days after the Company has received such request.

 

9. Privacy Policy

For further information on how the Company collects and uses the personal information you provide on our website please read our Privacy Policy.

 

10. Anti-Money Laundering and Fair-Play

10.1. Anti-Money laundry procedures

The Company complies with the Prevention of Money Laundering Act and Regulations issued thereunder. The Company shall report any suspicious transaction to the relevant competent authorities in Malta.

If the Player becomes aware of any suspicious activity relating to any of the Games of the Website, the Player must report this to the Company immediately.

All transactions will be scrubbed by the system and checked using fraud tools available to help prevent any Money Laundry activity/attempt.

10.2. Fair-Play

The Company prohibits player collusion and takes measures to prohibit use of devices, such as robots, that distort normal game play.

10.3. Consequences

The Company may suspend, block or close the Player’s Account and withhold funds if requested to do so by the relevant authorities in accordance with the Prevention of Money Laundering Act or in the event that the Company itself reasonably suspects that the Player is in breach of the Prevention of Money Laundering Act of Fair-Play rules. The Company may also suspend, block or close the Player’s Account in the event of breach of any of the terms and conditions of this Agreement by the Player. Such suspension/blockage or closure shall not prejudice any of the Player’s rights lawfully obtained.

 

11. Player complaints

11.1. Transaction queries and limitation

Transactions can be queried at any time. Claims and requests to refute a transaction shall be made within thirty (30) days of the transaction in question and will be reviewed and actioned accordingly. Failure to query or refute a transaction within thirty (30) days leads to the transaction being deemed valid and irrevocable. Decision taken by PlayCherry is final and binding.

 
11.2. Complaints and compensation
If a Player has any complaints, claims or disputes with regard to any outcome regarding the services or any other activity provided by the Company, he/she must submit the complaint to the Company in writing as soon as is reasonably practicable following the date of the original transaction to which the claim or dispute refers and within the time limit set out in the previous paragraph.
 
Complaints may be submitted by email to [email protected]. Any notice the Company gives the Player will be sent to the email address provided in the Account registration. It is the Player's responsibility to give the Company notice of any changes to this address by contacting [email protected] and to regularly check the email account for emails from the Company.
 
A Player has the right to bring unresolved disputes to the MGA via [email protected] For further information about the MGA, please go to www.mga.org.mt.
 
The Player agrees that he or she will only use the services provided by the Company in accordance with the Terms and Condition set out in this schedule. Any breach of these conditions by the Player which results in the Company incurring any losses or costs will render the Player liable to compensate the Company for any said losses or costs in their entirety.
 

12. Chat rooms

No chat rooms are available at the Company’s casino.

Glad att kunna hjälpa till!